A A A
SmodBIP

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Gilewski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec, tel. 672685680, e-mail: sekretariat@psse-wagrowiec.pl;

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu jest Magdalena Walczak, tel. 672685680, e-mail: sekretariat@psse-wagrowiec.pl;

3) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze zmianami oraz innych aktów prawnych, w szczególności:
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych;
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji usług polegających na poborze prób i przekazaniu ich do laboratorium, w celu wykonania badań laboratoryjnych w zakresie analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań/pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania oraz w zakresie diagnostyki medycznej;

5) w zakresie pkt. 3) pani/pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile taka ewentualność będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa;

6) w zakresie pkt. 3) pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7) w zakresie pkt. 4) posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/pana danych osobowych.

8) w zakresie pkt. 4) podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9) pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) przysługuje pani/panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

https://uodo.gov.pl

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 (do końca maja w godz. 09.00 – 14.00)Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Aleksandra Kusz
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 838